Begrep

Ansvarlig kontrollerende: Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak kontrolleres (byggekontroll) både på prosjektering og utførelse.
Ansvarlig prosjekterende: Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak blir prosjektert/ planlagt i hht. pbl, forskrifter, arealplaner eller vedtekter.
Ansvarlig søker: Foretak som er ansvarlig for at søknaden tilfredsstiller alle krav i hht. pbl.
Ansvarlig utførende: Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak blir utført i hht. godkjent søknad om tillatelse, prosjektering, pbl, forskrifter, arealplaner og/ eller vedtekter.
Byggesøknader: Rammesøknad: 2 trinns søknad med 12 uker frist fra godkjent innsending. Kompletteres med igangsettelsestillatelse IG som har 3 ukers behandlingsfrist.
Ett-trinns søknad: kan behandles med 3 ukers frist derom søknaden er komplett og det ikke er nødvendig å søke om dispensasjoner ( her må du også ha valgt entreprenør/byggmester før du sender inn søknaden)
Deling: En søknad og deretter en handling for etablere to eller flere tomter ut fra en enkelt tomt.
Dispensasjon: Tillatelse til å avvike fra pbl, forskrifter, arealplaner eller vedtekter. Se egen informasjon om “Dispensasjon”.
Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse: Når byggearbeidene er ferdigstilt skal man søke om ferdigattest, hvis ikke alt er helt ferdig, men bygget kan tas i bruk, kan kommunen utstede midlertid brukstillatelse.
Forhåndskonferanse: Samtale før søknad/melding mellom kommunen og tiltakshaver/ansvarligsøker for å avklare forutsetninger for tiltaket og saksbehandlingen. Skjema for anmodning om forhåndskonferanse.
Gjenboer: Den som eier eller fester en eiendom på den andre siden av veien, gaten eller den “åpne plassen” i forhold til tiltakshavers eiendom.
Hjemmelshaver: Den som står som eier av en eiendom.
Nabo: Den som eier eller fester en eiendom som har felles grense eller grensepunkt med tiltakshavers eiendom.
Nabovarsel: når byggearbeider som er søkepliktige skal utføres må man nabovarsle med enten personlig fremmøte eller med rekommandert sending der man beskriver hva man skal bygge ( tegninger og beskrivelser)
PBL: Plan- og bygningsloven.
SAK: Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.
TEK: Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Teknisk forskrift).
Tiltak: Betegnelse på bygge- og anleggsarbeid
Tiltakshaver: Den som skal bygge (tidligere byggherre) *